Mokesčių pakeitimai

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų

Registracijos numeris KD-8844

2018 m. sausio 12 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1000.

Įstatymu pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) 2 straipsnio 33 punktas. Jame pateikta formuluotė „strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių, savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai" pakeista į formuluotę  „nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimų nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai".

GTDĮ pakeistas, atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. sausio 12 d. priimtu Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-992  pavadinimas „Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas" pakeistas į pavadinimą „Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas" ir visas įstatymas išdėstytas nauja redakcija.

„Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių" sąvoka pateikiama Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau - Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės apibrėžiamos kaip „pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės ir trečios kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės."

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės suskirstytos į tris kategorijas pagal tai, kokią dalį tose įmonėse sudaro valstybei, savivaldybei ar valstybės valdomai bendrovei priklausančios akcijos. Visų trijų kategorijų įmonių sąrašai pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 – 3 prieduose.

Pirmos – trečios kategorijų įmonės priskiriamos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kategorijai, nes pagal savo paskirtį ir (ar) veiklos pobūdį jos turi strateginę reikšmę Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams.

GTDĮ 2 straipsnio 33 punktą keičiantis Įstatymas, kaip ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas, įsigalioja 2018 m. kovo 1 dieną.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 – 3 prieduose išvardytose įmonėse 2017 m. ėję vadovų, vadovų pavaduotojų pareigas, taip pat jų šeimų nariai (nuolatiniai Lietuvos gyventojai) privalo deklaruoti turtą, Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją pateikdami iki š. m. gegužės 2 dienos.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų pareigoms  įrašyti minėtoje deklaracijoje yra skirtas 528 pareigybės kodas, o jų sutuoktiniams – 588 kodas.

Pagal 2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-854 papildytas GTDĮ 10 straipsnio nuostatas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų, ėjusių tokias pareigas atitinkamų metų gruodžio 31 d., bei šeimų narių deklaracijų pagrindiniai duomenys yra skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje be jų rašytinio sutikimo. Pirmą kartą tokių asmenų turto deklaracijų pagrindiniai duomenys bus paskelbti iki š. m. spalio 1 dienos.

2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-854:

1. Papildyta ir patikslinta GTDĮ 2 straipsnio 1 dalis (papildytas pareigybių (priežasčių), dėl kurių atsiranda pareiga deklaruoti turtą, sąrašas).

Šio straipsnio 1 dalyje pateiktas pareigybių (priežasčių) sąrašas papildytas naujomis pareigybėmis (priežastimis), todėl pareiga deklaruoti turtą atsiras šiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai):
1.1.    viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojams (pagal papildytą GTDĮ 2 str. 1 d. 21 punktą).
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme viešoji įstaiga apibrėžiama kaip pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Pagal papildyto GTDĮ 2 str. 1 d. 21 punkto nuostatas deklaruoti turtą privalės tų mokymo įstaigų, ligoninių, poliklinikų, mokymo centrų, pensionatų, socialinės globos įstaigų ir kitų įstaigų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, o steigėja ar dalininkė - valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Tokių viešųjų įstaigų vadovai bei jų šeimų nariai turtą deklaruoja jau keletą metų;

1.2.    kitų biudžetinių įstaigų (ne tik valstybės ar savivaldybių įstaigų) vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams (pagal GTDĮ 2 str. 1 d. 31 punktą).
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme biudžetinė įstaiga apibrėžiama kaip ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

Pagal papildyto GTDĮ 2 str. 1 d. 31 punkto nuostatas turtą deklaruoti privalės ne tik tų įstaigų, kurių teisinė forma yra valstybės ar savivaldybės įstaiga, bet ir tų įstaigų, kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai. Pavyzdžiui, turtą deklaruoti privalės tokių biudžetinių įstaigų, kaip muziejų, teatrų, bibliotekų, socialinių paslaugų centrų, globos namų ir visų kitų biudžetinių įstaigų vadovai, vadovų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Tų įstaigų, kurių teisinė forma yra valstybės ar savivaldybės įstaiga, vadovams, jų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą išlieka;

1.3.    kitų biudžetinių įstaigų (ne tik valstybės ar savivaldybių įstaigų) padalinių (nesančių kitame struktūriniame padalinyje) vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams (pagal GTDĮ 2 str. 1 d. 32 punktą).

Pagal papildyto GTDĮ 2 str. 1 d. 32 punkto nuostatas turtą deklaruoti privalės ir kitų biudžetinių įstaigų (ne tik valstybės ar savivaldybių įstaigų) padalinių, kurie neįeina į kitą struktūrinį padalinį, vadovai ir jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Kito biudžetinės įstaigos struktūrinio padalinio sudėtyje esančių skyrių, poskyrių ar kitokių smulkesnių struktūrinių padalinių vadovams, pavaduotojams ir šeimų nariams turto deklaruoti nereikia.

Pavyzdžiui, deklaruoti turtą turės biudžetinės įstaigos (kaip ir valstybės ar savivaldybės įstaigos) departamento, sudaryto iš skyrių, direktorius ir jo pavaduotojas bei jų šeimų nariai. Į įstaigos departamento sudėtį įeinančių skyrių vadovams, jų pavaduotojams ir šeimų nariams deklaruoti turtą nereikia.

Kai įstaigos struktūrą sudaro tik skyriai (su poskyriais, grupėmis bei kitokiais smulkesniais padaliniais ar be jų), tai tų skyrių vadovai (vedėjai) ir jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai turės deklaruoti turtą;

1.4.    strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių savivaldybės įmonių vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams (pagal GTDĮ 2 str. 1 d. 33 punktą).
Kokios valstybės, savivaldybių įmonės ir akcinės bendrovės turi strateginę ar svarbią reikšmę užtikrinant nacionalinį saugumą, yra nurodyta Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme (toliau – Įstatymas).

Pagal papildytas GTDĮ 2 str. 1 d. 33 punkto nuostatas turtą deklaruoti privalės ne tik šiuo metu jį deklaruojantys strateginę ar svarbią reikšmę užtikrinant nacionalinį saugumą turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių vadovai, bet ir Įstatyme nurodytų savivaldybių įmonių vadovai, jų pavaduotojai bei jų šeimų nariai. Įstatyme tarp strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės ir savivaldybės įmonių yra nurodyta savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, vadinasi, Šiaulių oro uosto vadovas, jo pavaduotojai bei jų šeimų nariai privalės deklaruoti turtą pagal šį GTDĮ 2 str. 1 d. 33 punktą.

2.    Redakciniai pakeitimai:

2.1.    GTDĮ 2 str. 1 d. 20 punktas buvo patikslintas, išbraukus žodžius „bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai". Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai (kaip ir jų pavaduotojai) bei jų šeimų nariai turtą deklaruos pagal GTDĮ 2 straipsnio 1  dalies 33 punktą;

2.2.    GTDĮ 2 str. 1 d. 34 punktas „valstybės ar savivaldybės įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai" pripažintas netekusiu galios. Tačiau valstybės ir savivaldybės įmonių vadovams ir jų pavaduotojams bei jų šeimų nariams pareiga deklaruoti turtą išlieka pagal GTDĮ 2 str. 1 d. 19 punktą (kaip akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams, jų pavaduotojams ir šeimų nariams), nesvarbu, kokia akcijų dalis toje įmonėje priklauso valstybei ar savivaldybei.

3.    Papildytos GTDĮ 2 straipsnio 6 ir 7 dalys (vardinių sąrašų pateikimo mokesčių administratoriui tvarka):

3.1.    papildytoje GTDĮ 2 str. 6 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar savivaldybės institucija netvarko gyventojų, ėjusių 2 str. 1 d. 19-22, 31 ir 32 punktuose nurodytas pareigas, duomenų, taip pat į šias pareigas kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų asmenų duomenų, tai juos pateikti privalo tokius duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos. Taip patobulinta duomenų rinkimo tvarka, nes asmens duomenys bus gaunami iš juos turinčių ir tvarkančių pirminių duomenų šaltinių;

3.2.    papildytoje GTDĮ 2 str. 7 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija netvarko gyventojų, ėjusių 2 str. 1 d. 17, 18 ir 35 punktuose nurodytas pareigas, duomenų, taip pat į šias pareigas kandidatavusių, priimtų ar paskirtų asmenų duomenų, tai juos pateikti privalo tokius duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos.

4. Papildytas GTDĮ 10 straipsnis (gyventojų, kurių turto deklaracijų duomenys skelbiami be jų rašytinio sutikimo, sąrašas).

GTDĮ 10 straipsnyje pateiktas sąrašas gyventojų, kurių turto deklaracijų duomenys yra skelbiami be jų rašytinio sutikimo, buvo papildytas, įrašius jame:
-    valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus ir jų šeimų narius,
-    viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovus, jų pavaduotojus ir jų šeimų narius,
-    valstybės ir savivaldybių įmonių vadovus, jų pavaduotojus ir jų šeimų narius,
-    strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės ir savivaldybių įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovus, jų pavaduotojus ir jų šeimų narius,
-    akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovus, jų pavaduotojus ir jų šeimų narius,
-    politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės yra nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priede, pavyzdžiui: Prezidento vyriausiasis patarėjas,  savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojai, Vyriausybės kancleris, Respublikos Prezidento patarėjas, Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas, Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas, Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas, Ministro Pirmininko patarėjas) ir jų šeimų narius,
-    Lietuvos banko valdybos narius bei jų šeimų narių.

GTDĮ 10 straipsnyje nustatyta išimtis, kad asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, turto deklaracijų duomenys neskelbiami.

Aptariamas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas (išskyrus jo 4 straipsnio 2 dalį, kuria VMI prie FM yra pavesta parengti įgyvendinamuosius teisės aktus) įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną, o jo nuostatos taikomos deklaruojant 2017 m. ir vėlesnių metų turtą. Atsižvelgiant į tai, GTDĮ papildytoje 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas 2017 m. ėję gyventojai ir jų šeimų nariai iki 2018 m. gegužės 1 d. privalo deklaruoti 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą.

Turtą deklaruojantys gyventojai privalo deklaruoti ir metines pajamas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnį, nesvarbu, kokias pajamas jie yra gavę. Vadinasi, GTDĮ 2 str. 1 dalyje išvardytas pareigas ėję gyventojai ir jų šeimų nariai iki 2018 m. gegužės 1 d. turės deklaruoti ir 2017 m. gautas metines pajamas.

Kandidatai į GTDĮ 2 str. 1 d. 5-23, 29-33, 35 punktuose nurodytas pareigas praėjusių paskutinių kalendorinių metų turto deklaracijas ir pajamų mokesčio deklaracijas turi pateikti per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į tas pareigas pateikimo dienas, o priimti, išrinkti ar paskirti į šias pareigas – per 30 dienų nuo priėmimo, išrinkimo ar paskyrimo dienos (išskyrus atvejus, kai tų metų turto ir pajamų deklaracijos jau buvo pateiktos).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1000

Susisiekite su mumis

+370 699 25511

+370 688 30473

Darbo laikas

I-V 8:00 - 17:00